Top » Artikelcatalogus » levering & garantie Mijn account | Inhoud winkelwagentje | Afrekenen   
  
 
CategoriŽen
 17 SUMMER SALE

 Gun Sails

 Lorch Boards

 Stand Up Paddle

 SurfersGoup Raceboards

 SURFERSGROUP FACTORY STORE

 SurfersGroup Race Sails

 Windsurf Boards Sale

 Windsurf mast / boom

 Actie shop, Nice price, KOOPJES,

 Jimmy Lewis Brand Store

 Vinnen

 Raceboard World

 
 
Winkelwagen
meer
Winkelwagen is leeg.
 
 
Speciale aanbiedingen
meer
SG-Race 2017
SG-Race 2017
Ć399,00
Ć319,20
 
 
Snelzoeken
 
Gebruik trefwoorden om te vinden wat u zoekt
Uitgebreid zoeken
 
 
Informatie
levering & garantie
Neem contact op
 
 

Opgelet Opgelet!: Ik kan de configure.php file schrijven: /var/www/vhosts/windsurfwarenhuis.nl/httpdocs/catalog/includes/configure.php. verander deze naar "only read" (alleen lezen).
levering & garantie

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk tussen WindsurfWarenhuis.nl en koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt. Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webpagina dan wel elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WindsurfWarenhuis.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door WindsurfWarenhuis.nl is ingestemd. WindsurfWarenhuis.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de webpagina van WindsurfWarenhuis.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en ook alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webpagina. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 Het aanbod

De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elk monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de foto’s door meerdere fotografen gemaakt zijn. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt.

Artikel 3 Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR), zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zolang deze staat vermeld. Als de prijsvermelding incorrect is of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt WindsurfWarenhuis.nl zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Koper kan in dat geval de overeenkomst ontbinden door dat schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. WindsurfWarenhuis.nl honoreert dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regeling of bepalingen.

Artikel 4 Betaling

Bestellingen via de webpagina kunnen worden voldaan door middel van een iDeal overschrijving of na vooruitbetaling via bank of giro. Contante betaling is niet mogelijk. Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 14 werkdagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onmiddellijk aan WindsurfWarenhuis.nl te melden.

Artikel 5 afhalen

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. WindsurfWarenhuis.nl hanteert een leveringstermijn van 1 tot 2 weken na ontvangst van de betaling door middel van overschrijving of iDeal. Deze leveringstermijn kan alleen gehanteerd worden indien de bestelde goederen op voorraad zijn. Hierbij streeft WindsurfWarenhuis.nl ernaar om 90% van de ontvangen bestellingen binnen 1 week uit te leveren. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn van 2 weken, om welke reden dan ook, stelt WindsurfWarenhuis.nl u hiervan direct in kennis. Herroepingsrecht, 14 dagen, en leveringstermijn max 30 dagen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen de koper ter zake van enige overeenkomst met WindsurfWarenhuis.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van renten en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7 Zichttermijn

Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Koper heeft het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 7 dagen na aflevering van het product in kwestie. Terugzenden van producten door de koper gebeurt altijd op kosten van de koper, tenzij een zending wegens beschadiging bij aflevering door koper wordt geweigerd. In dat geval zijn de kosten van de retourzending voor de vervoerder. Indien koper van het herroepingrecht zoals hiervoor vermeld gebruik heeft gemaakt, dan draagt WindsurfWarenhuis.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door koper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten. Geretourneerde artikelen worden alleen gecrediteerd als ze in dezelfde staat door ons worden ontvangen als dat ze door ons zijn afgeleverd en mits voldoende gefrankeerd. Koper dient een retourzending vooraf per e-mail melden.

Artikel 8 Garantie/retourzendingen

WindsurfWarenhuis.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. WindsurfWarenhuis.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WindsurfWarenhuis.nl. WindsurfWarenhuis.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien WindsurfWarenhuis.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan er in de volgende gevallen sprake zijn van garantie:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van WindsurfWarenhuis.nl of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien er sprake is van gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

In geval van garantieaanspraak is koper verplicht het product aan WindsurfWarenhuis.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. WindsurfWarenhuis.nl is gerechtigd om het product ter beoordeling dan wel nader onderzoek aan derden te overhandigen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht WindsurfWarenhuis.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product of teruggave van het geld tenzij anders overeengekomen. Indien koper een product naar WindsurfWarenhuis.nl wil sturen, dient deze dit eerst per e- mail te melden via info@WindsurfWarenhuis.nl.

Bij een ongegronde klacht en of retourzending wordt het product op kosten van koper aan koper geretourneerd. Eventuele kosten door WindsurfWarenhuis.nl gemaakt ter beoordeling van het product zoals onderzoekskosten, administratiekosten of alle andere kosten zullen op koper verhaald worden, eventueel onder tijdelijke inhouding van het product (retentierecht). Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen gelden onverkort voor u als afnemer van onze producten. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 9 Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door WindsurfWarenhuis.nl serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via info@WindsurfWarenhuis.nl. WindsurfWarenhuis.nl zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht. Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding hiervan door ons hersteld.

Artikel 10 Overmacht

In geval van overmacht is WindsurfWarenhuis.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elk van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webpagina.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de webpagina berusten bij WindsurfWarenhuis.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is de koper zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming van WindsurfWarenhuis.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging of gebruik in eigen publicaties waaronder inbegrepen webpagina’s met een commercieel karakter, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. Koper mag de merken van WindsurfWarenhuis.nl niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf. Koper stelt WindsurfWarenhuis.nl direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Windsurfwarenhuis.nl inbreuk maakt op enig in Nederland en Europees land geldend intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 12 Rechtspositie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WindsurfWarenhuis.nl is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 Privacy

De door u verstrekte gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen WindsurfWarenhuis.nl in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. WindsurfWarenhuis.nl stelt de aan haar ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar.

Artikel 14 contact gegevens: Patrijsplantsoen 20, 2496 MB, Den Haag kvk nummer: 27265922 BTW nummer: verkrijgbaar via contact

Ga verder

 


Copyright © 2019 Windsurfwarenhuis.nl - SurfersGroup Factory Store
Patrijsplantsoen 20, 2496 MB, Den Haag
kvk nummer: 27265922